Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na webové stránce www.mamapodsahrat.sk

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup na nasledovných internetových stránkách (Dále jen ako “Internetové stránky”):
   1. www.mamapodsahrat.sk
  2. Provozovatelem Internetových stránek je:
   Rodina v harmonii z.s.
   Na Fabiáně 2478/10a
   Říčany u Prahy
   25101 Česká republika
   Zapsaná v složce L 70356 vedená u Městského soudu v Praze
   IČ: 07181931
   DIČ: CZ07181931
   Kontakt:podpora@rodinavharmonii.eu,  +420 732 152 847
  3. Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Rodina v harmonii z.s. (dále jen „prodávající“), a kupujícího, kterým se rozumí kupující – spotřebitel a podnikatel. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. VYMEZENÍ POJMŮ

  1. Kupní smlouva - smlouva kupní ve smyslu § 2079 a násl. občanského zákoníku včetně smlouvy kupní uzavřené se spotřebitelem.
  2. Prodávající - Prodávajícím je provozovatel Internetových stránek uvedený v části Všeobecných ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek.
  3. Podnikatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Jedná se o osobu, která přímo nebo prostřednictvím jiných osob dodává spotřebitelům výrobky nebo poskytuje služby.
  4. Kupující - zákazník Internetových stránek. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není. Pro kupujícího spotřebitele a podnikatele je používán souhrnný termín „Kupující“.
  5. Kupující - spotřebitel (nebo jen “spotřebitel”) - každý zákazník Internetových stránek, který je fyzickou osobou a mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel.
  6. Všeobecné obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím uvedené v tomto dokumentu.
  7. Zboží - různé knihy, výrobky a pomůcky nabízené prostřednictvím Internetových stránek.
  8. Služby – kurzy, semináře, přednášky, pobyty, setkání, vycházky a konzultace nabízené prostřednictvím Internetových stránek.
 3. KUPNÍ SMLOUVA

  1. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
  2. Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  3. Na Všeobecné obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 4. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

  1. Kupující nakupuje na internetových stránkách prostřednictvím:
   1. objednávkových formulářů.
   2. telefonicky
   3. zasláním emailu
   4. nákupním košíkem eshopu.
  2. Objednávka se provede uvedením vybraného Zboží nebo Služby, kontaktních údajů Kupujícího, výběrem platební metody a potvrzením (odesláním) objednávky. 
   (Dále jen „Objednávka“.).
  3. Předmětem kupní smlouvy uzavřené potvrzením Objednávky prodávajícím je Služba nebo Zboží uvedené v Objednávce.
  4. Předpokladem pro řádné přijetí Objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
  5. Součástí tohoto formuláře je i pole "Poznámka", do kterého může kupující vepsat libovolný komentář týkající se objednávky. Komentář v poli Poznámka není součástí Objednávky a bude řešen samostatně.
  6. Objednávka kupujícího je prodávajícím archivována za účelem řádného splnění kupní smlouvy a není přístupná třetím osobám.
  7. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na Internetových stránkách a Kupující má možnost před vlastním odesláním Objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
 5. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

  1. Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení Objednávky a tím i potvrzení o uzavření kupní smlouvy je Kupujícímu zasláno e-mailem. V případě nejasností bude Kupující kontaktován prostřednictvím telefonního čísla nebo e-mailu uvedeného v Objednávce.
 6. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Každou Objednávku může kupující do 24 hodin zrušit a odstoupit od smlouvy, a to i bez udání důvodu. Učinit tak může e-mailem s uvedením následujících údajů: jména a příjmení, e-mailové adresy a popisu objednaného Zboží či Služby.
 7. ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ - ZBOŽÍ

  1. Kupující - spotřebitel, který uzavírá smlouvu za pomoci prostředků komunikace na dálku (přes Internetový stránky), má právo od smlouvy odstoupit ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení Zboží.
  2. Podmínky pro vrácení peněz Kupujícímu – spotřebiteli:
   1. Kupující - spotřebitel je povinen odeslat prodávajícímu svůj projev vůle o odstoupení od smlouvy nejpozději 14. den od převzetí věci;
   2. Zboží musí být neporušené, v původním obalu;
   3. Kupující –spotřebitel nesmí pořídit žádné kopie zboží ani částí zboží;
   4. Zásilka musí obsahovat doklad o zaplacení (či jiný doklad prokazující koupi výrobku u prodávajícího);
   5. Kupujícímu - spotřebiteli budou vráceny peníze za zboží včetně nákladů na dodání; v případě, že spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží;
   6. Kupující – spotřebitel zašle zboží zpět běžnou balíkovou zásilkou (může balík pojistit). Zásilky zaslané prodávajícímu na dobírku nebudou přijaty.
   7. V případě dodržení výše uvedeného postupu vrátí prodávající kupujícímu nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení zaplacenou kupní cenu.
   8. Právo odstoupit od smlouvy nelze uplatnit v případech, které vymezují příslušná ustanovení občanského zákoníku.
 8. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ, POŠTOVNÉ A BALNÉ

  1. Objednané zboží bude kupujícímu zasláno prostřednictvím zásilkové služby. Dopravce, způsob dopravy a její cena, ve které je již zahrnuto poštovné a balné, jsou uvedeny v rámci objednávky, před potvrzením o odeslání Objednávky ze strany Kupujícího.
  2. Speciálním typem dopravy pro vybrané produkty, které jsou nabízeny v elektronické podobě („elektronický produkt“) je tzv. download. Při nákupu elektronického produktu obdrží Kupujíci na svojí e-mailovou adresu elektronický (URL) odkaz, z něhož si může elektronický produkt nahrát do svého počítače. Nahrání provede kliknutím na tento odkaz. Platnost odkazu pro stažení elektronického produktu je 48 hodin. Zákazník je oprávněn využívat pouze takový počet kopií produktu, jaký byl sjednán v kupní smlouvě.
 9. PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZPŮSOB PLATBY - ZBOŽÍ

  1. Ceny uvedené na Internetových stránkách jsou platné v době objednání. Veškeré ceny uvedené prodávajícím v tomto internetovém obchodě jsou pro spotřebitele konečné, tj. včetně všech poplatků, které musí spotřebitel zaplatit. Konečná cena bude uvedena v Objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí Objednávky.
  2. Za Objednávku je možné zaplatit předem na bankovní účet, platební kartou a nebo bankovním tlačítkem cez platební bránu nebo v případě Zboží taky prostřednictvím dobírky.
   1. Jednotlivé typy plateb mohou být zpoplatněny. Aktuální ponuka platebních metod a jejich cena je uvedena na Internetových stránkách při procesu Objednávky a ve zprávě potvrzující přijetí Objednávky Zboží.
 10. PODMÍNKY DODÁVKY - SLUŽBY

  1. S cílem vytvořit bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné na seminářích, workshopech, pobytech, přednáškách, vycházkách, individuálních sezeních a setkáních (dále také “akcích”) Prodávajícího, jsou stanoveny tyto podmínky účasti:
   1. Každé akce a jednotlivého cvičení se všichni účastní zcela dobrovolně na základě svého svobodného rozhodnutí.
   2. Kupující ani Prodávajíci nebudou sdělovat osobní údaje ani další důvěrné informace, které získají v rámci akce třetí osobě.
   3. Kupující souhlasí s tím, že Prodávajíci může zpracovávat fotografie či videa pořízené během akcí za účelem marketingu, prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích a v dalších informačních materiálech.
   4. Žádná Služba ani akce nenahrazuje psychoterapeutickou či jinou lékařskou péči. Hoci môže v mnoha ohledech dojít k zlepšení, Prodávající nezaručuje žádné konkrétní výsledky Služeb a akcí.
   5. Prodávající neodpovídají Kupujícímu za případné zranění, ztráty nebo škody.
 11. STORNO PODMÍNKY - SLUŽBY

  1. V případě, že se Kupující nemůže nebo nechce zúčastnit objednané Služby, může Objednávku služby změnit nebo stornovat nasledovnymi způsoby:
   1. může za sebe najít náhradníka a poslat jej na využití Služby.
   2. může si pro objednanou Službu zvolit jiný termín, pokud je jiný volný termín k dispozicii.
   3. může Službu vystornovat.
  2. V případě potřeby zmenit Objednávku je Kupující povinný bezodkladne informovať Prodávajícího o navrhované změně, emailem nebo telefonicky, prostředníctvým kontaktů uvedených na Internetových stránkách.
  3. Při změně objednávky Služby Kupujíci zaplatí následující poplatek z ceny Objednávky:

   Poplatky za změny/storno Objednávky

   30 dní a více před termínem Služby

   29 - 7 dní před před termínem Služby

   6 - 2 před před termínem Služby

   1 - 0 před před termínem Služby

   Poslání náhradníka

   0% z ceny Objednávky

   0% z ceny Objednávky

   0% z ceny Objednávky

   0% z ceny Objednávky

   Změna termínu

   0% z ceny Objednávky

   5% z ceny Objednávky

   10% z ceny Objednávky

   30% z ceny Objednávky

   Storno Objednávky

   (Storno poplatek)

   0% z ceny Objednávky

   50% z ceny Objednávky

   80% z ceny Objednávky

   100% z ceny Objednávky

 12. DODACÍ LHŮTA - ZBOŽÍ

  1. Dodací lhůta je 1 až 7 dnů, není-li u zboží uvedeno jinak. Za případné prodloužení dodací lhůty vzniklé dodáním zboží prodávající neručí. V případě, že některé zboží nebude skladem, bude kupující neprodleně kontaktován a prodávající s ním domluví další postup.
 13. REKLAMACE A POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ - ZBOŽÍ

  1. Případné reklamace budou vyřízené individuální dohodou mezi kupujícím a prodávajícím a v souladu s platným právním řádem. Podmínky reklamace kupujícím se řídí tímto článkem Všeobecných obchodních podmínek, u kupujícího - spotřebitele občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími souvisejícími předpisy, u podnikatele občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími předpisy.
  2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době 24 měsíců od převzetí zboží („záruční doba“). Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím a tato se prodlužuje o dobu od řádného uplatnění oprávněné reklamace spotřebitelem, a to až do doby, kdy byl spotřebitel po vyřízení reklamace povinen zboží z reklamačního řízení vyzvednout. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruční doba.
  3. Práva z vadného plnění se nevztahují na vady vzniklé:
   1. běžným používáním výrobku
   2. nesprávným použitím výrobku
   3. nesprávným skladováním výrobku
  4. Postup při uplatnění práv z vadného plnění:
   1. Kupující informuje prodávajícího o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně;
   2. Zboží Kupující zašle jako doporučený balík na adresu prodávajícího; zaslání zboží Kupujícím na dobírku nebude Prodávajícím akceptováno;
   3. Do zásilky je třeba uvést důvod reklamace (zejména popis vady věci) a adresu kupujícího;
   4. Kupující předloží doklad o nabytí reklamovaného zboží.
  5. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Po uplynutí uvedené lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
  6. Po uplatnění reklamace vydá Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy bylo právo uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (ve smyslu § 2002 občanského zákoníku), má kupující právo.
   1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
   2. na odstranění vady opravou věci,
   3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
   4. odstoupení od smlouvy.
  8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké z uvedených práv si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, je Kupující oprávněn požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
  9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, a nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  10. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo oznámí Kupujícímu, že vady neodstraní, je Kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, a nebo může od smlouvy odstoupit. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit.
 14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Ochrana osobních údajů je zajišťována v souladu s platnou legislativou, detailní informace jsou uvedeny v samostatném textu ZDE.
 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Internetových stránkách Prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy.
  2. Provedením Objednávky Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím.
  3. Internetový stránky se zaměřují na zákazníky v České republice a Slovenské republice.
  4. Kupující zadáním Objednávky souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Prodávajícím budou řídit českým právem a příslušné k řešení případných sporů budou české soudy.
  5. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.8. 2018.