Obchodné podmienky

Obchodné podmienky OZ Mama poď sa hrať

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a Občianskym združením Mama pod sa hrať, so sídlom Tranovského 14, 03101 Liptovský Mikuláš, IČO 42119499 (ďalej ťiež ako "Prevádzkovateľ" ) uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu - webstránky www.mamapodshrat.sk (ďalej ťiež ako "Systém").

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom webstránky www.mamapodsahrat.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník Slovenskej republiky.

1.4 Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá zadala do Systému svoje identifikačné údaje a odoslala elektronickú objednávku, spracovanú Systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za kúpnu zmluvu a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru a služieb predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia (t.j. odoslania) objednávky v Systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a Občianskym združením Mama poď sa hrať.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a služieb a jeho počet), cena za tovar a služby a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar a služby.

 

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 80% z celkovej ceny tovaru a 100% z ceny kurzov a pobytov.

3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

* v prípade, že z technicko-personálnych príčin nie je možné realizovať pobyt alebo seminár/kurz. V takom prípade, môže predávajúci vypísať náhradný termíny alebo vrátiť 100% zo zaplatenej ceny pobytu alebo semináru/kurzu späť predávajúcemu do 15 dní.

3.3 Storno objednávky v prípade objednania pobytu, semináru/kurzu.

V prípade stornovania pobytu, alebo semináru/kurzu zo strany kupujúceho, sú storno poplatky nasledovné:

- pri stornovaní viac ako 30 dní pred pobytom alebo seminárom/kurzom je storno poplatok 0% z ceny.

- pri stornovaní menej ako 30 dní pred pobytom alebo seminárom/kurzom je storno poplatok 20% z ceny.

-  pri stornovaní menej ako 14 dní pred pobytom alebo seminárom/kurzom je storno poplatok 50% z ceny.

- pri stornovaní menej ako 7 dní pred pobytom alebo seminárom/kurzom je poplatok 80% z ceny.

- pri stornovaní menej ako 2 dni pred pobytom alebo seminárom/kurzom je storno poplatok 100% z ceny.

3.4 Spôsob stornovania zo strany kupujúceho:

Storno objednávky môže kupujúci vykonať zaslaním emailu s požiadavkou o storno a na emailovú adresu: mamapodsahrat@gmail.com .

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb
na základe zmluvy uzavretej na diaľku č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
o tovar nesmie byť použitý
o tovar musí byť nepoškodený
o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
o zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

 

5. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje konečnú cenu vrátane DPH, ak sa DPH na cenu alebo predávajúceho vzťahuje.

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR alebo CZK

 

6. Poštovné a balné

6.1 Balné je účtované v cene poštovného.

6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po všetkých zľavách a to nasledovne:

- kuriér Slovenská republika, 4,80 EUR pri objednávka do 90 EUR a 0 EUR pri objednávkach nad 90 EUR.

- kuriér Česká republika, 7,80 EUR pri objednávka do 120 EUR a 0 EUR pri objednávkach nad 120 EUR.

 

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru od kuriéra.  

7.2 Za dobierku je účtovaný poplatok:

- Dobierka Slovenská republika 0,9 EUR

- Dobierka Česká republika 2,0 EUR

 

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 5 pracovných dní od zadania objednávky kupujúcim. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti Občianske združenie Mama poď sa hrať po vzájomnej dohode.

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky, s výnimkou pobytov a kurzov.

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti  a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Občianske združenie Mama poď sa hrať  je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Občianske združenie Mama poď sa hrať 
Tranovského 14
03101 Liptovský Mikuláš
Slovakia

 

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.mamapodsahrat.sk

10.1 Spoločnosť Občianske združenie Mama poď sa hrať  upozorňuje, že informácie uvedené na www.mamapodsahrat.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

10.2 Spoločnosť Občianske združenie Mama poď sa hrať môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

10.3. Spoločnosť Občianske združenie Mama poď sa hrať  nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

11. Ochrana osobných dát

11.1 Spoločnosť Občianske združenie Mama poď sa hrať  sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.